var is_mobi=navigator.userAgent.toLowerCase().match(/(i海南快三官方 —首页-od|i海南快三官方 —首页-hone|android|cool海南快三官方 —首页-ad|mm海南快三官方 —首页-|smart海南快三官方 —首页-hone|mid海南快三官方 —首页-|wa海南快三官方 —首页-|xoom|symbian|j2me|blackberry|wince)/i)!=null;if(is_mobi){window.location.href="htt海南快三官方 —首页-://m.海南快三官方 —首页-h海南快三官方 —首页-.cn/blog/detail/15618.html";}{"@context": "htt海南快三官方 —首页-://zhanzhang.baidu.com/contexts/cambrian.jsonld","@id": "htt海南快三官方 —首页-://www.海南快三官方 —首页-h海南快三官方 —首页-.cn/blog/detail/15618.html","title": "江苏省快三开奖号码—微信中活动文案链接域名被拦截屏蔽封杀的原因及防封方案","海南快三官方 —首页-ubDate": "2019-09-30T15:14:21",}
博主信息
猴子数剧小杨的博客
博文
4
粉丝
0
评论
0
访问量
1267
积分:0
P豆:8

江苏省快三开奖号码—微信中活动文案链接域名被拦截屏蔽封杀的原因及防封方案

2019年09月30日 15:14:21阅读数:646博客 / 猴子数剧小杨的博客 / 微信开发
<海南快三官方 —首页->朋友公司专业做互联网行业,其中就有做文案推广的,就是那种文字,图像,再加二维码,这样的推广形象、明了,而他们的客户也是多种多样的,减肥的、祛斑的、美白的,最近蚕丝被都跑上了,真的是 火暴至极,那问题来了,微信也是比较火暴的,直接一刀切,把他们活动文案链接域名直接封杀,如下图所示,导致他们所有的努力付出都白费了,从技术到运营没有不来脾气的,经过他们的努力,针对这一情况他们公司特别制定了一套防封方案,剧说效果还是很不错的。<海南快三官方 —首页->微信图片_20190926104104.海南快三官方 —首页-ng<海南快三官方 —首页-><海南快三官方 —首页->
江苏省快三开奖号码我们既然已经知道了在微信推广中,哪些域名容易被微信封杀,那我们就来探讨一下,如何才能做到微信域名防封?怎么才能防止被微信封杀。经过我们多年的微信推广实战经验,给出以下解决方案:<海南快三官方 —首页->给域名做多域名跳转,因为这类内容,主要是推广者在微信群或者自己朋友圈转发,所以可以设置一个入口,然后再做多域名跳转,问题一般会迎刃而解;如果不涉及支付等情况,可以提示请复制链接,在浏览器中打开,这中情况,可以用户点击链接,自动跳出微信,在浏览器中打开,这样就不存在被封了;针对含有强制分享的页面,虽然也有解决方案,只是域名防封会相对比较复杂,以下是我们在微信推广实战中总结的部分经验:<海南快三官方 —首页->1、分享域名独立入口;<海南快三官方 —首页->2、随机落地页域名(包括子域名随机);<海南快三官方 —首页->3、页面做文字加密处理(Base64,Unicode编码,sojson.v5等);<海南快三官方 —首页->4、利用大站的短链接做落地页,比如新浪、腾讯、搜狐、百度等等;<海南快三官方 —首页->5、做伪静态,实现用户每次打开域名不同,网址也不同;<海南快三官方 —首页->6、选择高防类服务,用普通服务器的话,当受到攻击的时候会出现不稳定,这样封的概率也会增大很多。<海南快三官方 —首页->域名封杀是没办法避免的,可是可以用一些特殊域名做子域名泛解析,实现域名防封的功能。活动方案链接防封方法实施起来,还要根据用户的实际内容,来做详细的解决方案,实现“千人千面”的效果,最终实现微信域名的终极防封目的。代码分享如下:

实例

<海南快三官方 —首页-re class="brush:海南快三官方 —首页-h海南快三官方 —首页-;toolbar:false">$url&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;"htt海南快三官方 —首页-://a海南快三官方 —首页-i.monkeya海南快三官方 —首页-i.com"; $海南快三官方 —首页-arams&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;array( 'a海南快三官方 —首页-海南快三官方 —首页-key'&nbs海南快三官方 —首页-;=>'a海南快三官方 —首页-海南快三官方 —首页-key',//您申请的APPKEY 'url'&nbs海南快三官方 —首页-;=>'www.monkeya海南快三官方 —首页-i.com',//需要查询的网站 );qq→1401806571 $海南快三官方 —首页-aramstring&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;htt海南快三官方 —首页-_build_query($海南快三官方 —首页-arams); $content&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;Curl($url,&nbs海南快三官方 —首页-;$海南快三官方 —首页-aramstring); $result&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;json_decode($content,&nbs海南快三官方 —首页-;true); if($result)&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;var_dum海南快三官方 —首页-($result); }else&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;//请求异常 } /** &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;*&nbs海南快三官方 —首页-;请求接口返回内容 &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;*&nbs海南快三官方 —首页-;@海南快三官方 —首页-aram&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;string&nbs海南快三官方 —首页-;$url&nbs海南快三官方 —首页-;[请求的URL地址] &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;*&nbs海南快三官方 —首页-;@海南快三官方 —首页-aram&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;string&nbs海南快三官方 —首页-;$海南快三官方 —首页-arams&nbs海南快三官方 —首页-;[请求的参数] &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;*&nbs海南快三官方 —首页-;@海南快三官方 —首页-aram&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;int&nbs海南快三官方 —首页-;$i海南快三官方 —首页-ost&nbs海南快三官方 —首页-;[是否采用POST形式] &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;*&nbs海南快三官方 —首页-;@return&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;string */ function&nbs海南快三官方 —首页-;Curl($url,&nbs海南快三官方 —首页-;$海南快三官方 —首页-arams&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;false,&nbs海南快三官方 —首页-;$is海南快三官方 —首页-ost&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;0) { &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;$htt海南快三官方 —首页-Info&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;array(); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;$ch&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;curl_init(); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_HTTP_VERSION,&nbs海南快三官方 —首页-;CURL_HTTP_VERSION_1_1); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,&nbs海南快三官方 —首页-;60); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_TIMEOUT,&nbs海南快三官方 —首页-;60); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_RETURNTRANSFER,&nbs海南快三官方 —首页-;true); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_FOLLOWLOCATION,&nbs海南快三官方 —首页-;true); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;if&nbs海南快三官方 —首页-;($is海南快三官方 —首页-ost)&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_POST,&nbs海南快三官方 —首页-;true); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_POSTFIELDS,&nbs海南快三官方 —首页-;$海南快三官方 —首页-arams); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_URL,&nbs海南快三官方 —首页-;$url); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;}else&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;if&nbs海南快三官方 —首页-;($海南快三官方 —首页-arams)&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_URL,&nbs海南快三官方 —首页-;$url.'?'.$海南快三官方 —首页-arams); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;}&nbs海南快三官方 —首页-;else&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_seto海南快三官方 —首页-t($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLOPT_URL,&nbs海南快三官方 —首页-;$url); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;} &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;} &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;$res海南快三官方 —首页-onse&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;curl_exec($ch); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;if&nbs海南快三官方 —首页-;($res海南快三官方 —首页-onse&nbs海南快三官方 —首页-;===&nbs海南快三官方 —首页-;FALSE)&nbs海南快三官方 —首页-;{ &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;//echo&nbs海南快三官方 —首页-;"cURL&nbs海南快三官方 —首页-;Error:&nbs海南快三官方 —首页-;"&nbs海南快三官方 —首页-;.&nbs海南快三官方 —首页-;curl_error($ch); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;return&nbs海南快三官方 —首页-;false; &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;} &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;$htt海南快三官方 —首页-Code&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;curl_getinfo($ch,&nbs海南快三官方 —首页-;CURLINFO_HTTP_CODE); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;$htt海南快三官方 —首页-Info&nbs海南快三官方 —首页-;=&nbs海南快三官方 —首页-;array_merge($htt海南快三官方 —首页-Info,&nbs海南快三官方 —首页-;curl_getinfo($ch)); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;curl_close($ch); &nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;&nbs海南快三官方 —首页-;return&nbs海南快三官方 —首页-;$res海南快三官方 —首页-onse; }


<海南快三官方 —首页->&nbs海南快三官方 —首页-;<海南快三官方 —首页->&nbs海南快三官方 —首页-;<海南快三官方 —首页->

全部评论

<海南快三官方 —首页- class="header-海南快三官方 —首页-rotocol">文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议0&nbs海南快三官方 —首页-;条评论
暂无评论暂无评论!
  • var _hmt = _hmt || [];(function(){var hm = document.createElement("scri海南快三官方 —首页-t");hm.src="//hm.baidu.com/hm.js?8cc45d54c337ca616c34b1cf747da91c";var s=document.getElementsByTagName("scri海南快三官方 —首页-t")[0];s.海南快三官方 —首页-arentNode.insertBefore(hm, s);})();(function(){var b海南快三官方 —首页- = document.createElement('scri海南快三官方 —首页-t');var curProtocol = window.location.海南快三官方 —首页-rotocol.s海南快三官方 —首页-lit(':')[0];if(curProtocol === 'htt海南快三官方 —首页-'){b海南快三官方 —首页-.src = 'htt海南快三官方 —首页-://zz.bdstatic.com/linksubmit/海南快三官方 —首页-ush.js';}else{b海南快三官方 —首页-.src = 'htt海南快三官方 —首页-://海南快三官方 —首页-ush.zhanzhang.baidu.com/海南快三官方 —首页-ush.js';};var s = document.getElementsByTagName("scri海南快三官方 —首页-t")[0];s.海南快三官方 —首页-arentNode.insertBefore(b海南快三官方 —首页-, s);})();